BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

Profesjonalne doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie ochrony środowiska

BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

http://butech.pl                   biuro@butech.pl
tel. 505 014 422
00-413 Warszawa, ul. Ludna 9                 38-200 Jasło, ul. Kolejowa 6

O firmie   •   Aktualności i wydarzenia   •   Nasze usługi   •   Skontaktuj się z nami
Operat wodnoprawnyOperat wodnoprawny
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na podst. art. 131 ustawy Prawo wodne) obowiązkowo (we wszystkich przypadkach) dołącza się:

 • operat wodnoprawny (w 2 egzemplarzach);

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji (zgodnie z poniższym opisem).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów, dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą , zawierającej opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dodatkowo dokumentację hydrogeologiczną (o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska), oprócz odpowiednich dokumentów, dodatkowo dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego może być wymagane dołączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.

Koszty opracowania projektu instrukcji gospodarowania wodą ponoszą:

 • proporcjonalnie podmioty odnoszące korzyści z urządzenia wodnego (którego dotyczy instrukcja);

 • podmioty, których korzystanie z wody lub urządzenia wodnego wymaga dokonania zmiany instrukcji.Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

 • wyszczególnienie:

  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

  • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;

 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;

 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;

W zależności od zakresu wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest rozszerzenie operatu wodnoprawnego o dodatkowe informacje i dokumentacje (zgodnie z poniższym opisem).

Organ właściwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu.

W przypadku występowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, operat (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego;

 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;

 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;

 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, operat (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw,
 • istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

 • określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub (w przypadku ścieków przemysłowych) dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń (w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, a także opis przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania;

 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków (jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane);

 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków;

 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;

 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;

 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;

 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

W przypadku występowania o pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, operat (oprócz wyżej wymienionych danych) powinien zawierać informacje o:

 • ilości, składzie i rodzaju ścieków;

 • jednostkowych dawkach ścieków i okresów ich stosowania;

 • powierzchni i charakterystyce gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.
Kontakt:
BUTech
Biuro Usług Technicznych

NIP: 685 100 97 83
REGON: 180633300
Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Siedziba firmy:
ul. Kolejowa 6
38-200 Jasło

Oddział w Warszawie:
ul. Ludna 9
00-413 Warszawa

tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
tel. kom.: +48 505 014 422
e-mail: biuro@butech.pl http://butech.plAktualności:
31 marca mija termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej ... (czytaj więcej)

Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych ... (czytaj więcej)


Do pobrania:
Ustawa Prawo wodne (pdf)

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (pdf)


Nasi klienci:
Nasi klienci

© 2013. BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.