BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

Profesjonalne doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie ochrony środowiska

BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

http://butech.pl                   biuro@butech.pl
tel. 505 014 422
00-413 Warszawa, ul. Ludna 9                 38-200 Jasło, ul. Kolejowa 6

O firmie   •   Aktualności i wydarzenia   •   Nasze usługi   •   Skontaktuj się z nami
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Prowadzenie działalności polegającej na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych oraz z instalacji energetycznego spalania paliw, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wymaga co do zasady uzyskania pozwolenia, które wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku prowadzącego instalację. Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jednak niektóre rodzaje działalności powodujące emisje gazów i pyłów do powietrza o mniejszych skutkach środowiskowych można prowadzić na podstawie zgłoszenia. Instalacje z których emisje do powietrza nie wymagają pozwolenia, natomiast konieczne jest ich zgłoszenie wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2840).

Za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należy ponosić opłaty zarówno w związku z pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (oraz pozwoleniem zintegrowanym) jak i w przypadku opłat za gazy i pyły wprowadzane do powietrza, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenie zintegrowane.

Dokumenty wymagane, do tego aby uzyskać pozwolenie emisyjne, to oprócz wniosku wraz ze streszczeniem sporządzonym w języku niespecjalistycznym, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

W odniesieniu do wielkości i źródeł powstawania emisji informacje we wniosku powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.

Natomiast w odniesieniu do proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Standardy i dopuszczalne wartości emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181).

Wydanie pozwolenia w przypadku gdy na obszarze, na którym planowana jest realizacja instalacji, zostały przekroczone standardy jakości powietrza możliwe jest jeśli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów. Wydanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Pozwolenie takie może być wydane, gdy nie spowoduje to zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi.

Organem właściwym do wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta, za wyjątkiem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, wówczas jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Za uzyskanie pozwolenia podmiot wnioskujący uiszcza opłaty za czynności urzędowe związane ze złożeniem wniosku tj.: opłaty skarbowe.


Kontakt:
BUTech
Biuro Usług Technicznych

NIP: 685 100 97 83
REGON: 180633300
Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Siedziba firmy:
ul. Kolejowa 6
38-200 Jasło

Oddział w Warszawie:
ul. Ludna 9
00-413 Warszawa

tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
tel. kom.: +48 505 014 422
e-mail: biuro@butech.pl http://butech.plAktualności:
31 marca mija termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej ... (czytaj więcej)

Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych ... (czytaj więcej)


Do pobrania:
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (pdf)


Nasi klienci:
Nasi klienci

© 2013. BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.